Mühendislik Dekanları Konseyi Oluşturulmasına ve İşleyişine İlişkin Yönerge

3 Nisan 2010 

Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Mühendislik Dekanları Konseyinin (MDK) kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu yönerge, Konseyin yapısı ve işleyişi ile ilgili hususları kapsamaktadır.

Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 2- Bu yönergede geçen:

  1. MDK, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve YÖK tarafından tanınan Özel Statülü Devlet Üniversitelerinin mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi'ni,
  2. Genel Kurul, MDK Genel Kurulu'nu
  3. Yürütme Kurulu, MDK Yürütme Kurulu'nu,
  4. Genel Sekreter, MDK Genel Sekreterini,
  5. Çalışma Grupları, Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla MDK bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarını
  6. ABK, Konsey Yürütme Kurulu adaylarını belirlemek üzere Yürütme Kurulu tarafından belirlenen Aday Belirleme Kurulunu

MDK ve Organları
MDK
Madde 3- MDK Türkiye ve KKTC'deki devlet ve vakıf üniversiteleri/yüksek teknoloji enstitüleri ile YÖK tarafından tanınan Özel Statülü Devlet Üniversitelerinde yer alan mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin dekanlarından oluşur.

Konseyin amacı ülkemizde mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

Genel Kurul
Madde 4-Genel Kurul, Madde 3’de belirtilen mühendislik ve mühendislik-mimarlık fakültelerinin Dekanlarından oluşur ve MDK Genel Sekreterinin başkanlığında toplanır. Genel Kurulda kararlar toplantıya katılan Dekanların oy çokluğu ile alınır. Genel Kurula ilgili Dekanın katılmaması durumunda Dekan Yardımcısı veya Temsilcisi oy hakkı olmaksızın katılım sağlar. İlgili fakültelerin bir önceki Dekanları da oy hakkı olmaksızın Genel Kurula katılabilir.

 

Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu
Madde 5-MDK bir Genel Sekreter, bir önceki dönemin Genel Sekreteri ve beş (5) dekan üyenin temsil edildiği yedi (7)kişilik bir Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu üyeleri MDK üyeleri arasından iki yıllık bir süre için Konsey tarafından seçilir. Genel Sekreter ve Yürütme Kurulu üyelerinin, Konsey üyelik statülerinin ortadan kalkması durumunda, yapılacak ilk MDK toplantısında yerlerine yeni üyeler seçilir. Eski üyeler yeni üye seçim süreci tamamlanıncaya kadar Yürütme Kurulu üyeliğine devam ederler.

Genel Sekreterin görevi MDK toplantılarına başkanlık etmek, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu kararlarını kayıt altına almak ve bu kararların uygulanmasını takip etmek, ulusal ve uluslararası ilgili platformlarda MDK’ni temsil etmektir.  

Yürütme Kurulunun görevi Konsey üyelerinin görüşlerini alarak Genel Kurul toplantısının gündemini hazırlamak, MDK üyeleri arasında eşgüdümü ve alınan kararların uygulanmasını sağlamak, Çalışma Grubu üyelerini belirlemek, Çalışma Gruplarının takibini yapmaktır.

 

Aday Belirleme Kurulu (ABK)
Madde 6-Yürütme Kurulu adaylarını belirlemek üzere bir önceki dönem Genel Sekreterinin başkanlığında daha önce Genel Sekreterlik ve/veya Yürütme Kurulu üyeliği yapmış eski Dekanlardan oluşan toplam 3 kişilik bir ABK, Yürütme Kurulu tarafından oluşturulur. Yürütme Kurulu Üyesi olarak önerilecek adayların belirlenmesinde, adayın en az iki kez Konsey toplantılarına katılmış olması ön koşulunun yanısıra, coğrafik dağılım ve vakıf üniversitelerinin temsiliyeti de göz önüne alınır.

 

Çalışma Grupları
Madde 7-Yürütme Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayı ile Konsey faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Çalışma Grupları oluşturulabilir. Çalışma Grubu üyelerini Yürütme Kurulu belirler ve Genel Kurul’a bilgi verir. Çalışma Grupları yaptıkları çalışmalar hakkında dönemsel olarak Genel Kurula rapor sunarlar.

MDK Çalışma Usulü
Madde 8-MDK üyeleri yılda iki kez, bir önceki toplantıda belirlenen yer ve zamanda bir araya gelir. Ayrıca, Yürütme Kurulu'nun ya da Konsey üyelerinin üçte birinin isteği üzerine Konsey olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
 
MDK toplantılarına YÖK (Yükseköğretim Kurulu), ÜAK (Üniversiteler Arası Kurul), Fen ve Teknik Bilimler Eğitim Konsey Başkanı, TMMOB (Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) ve ilgili kuruluşların temsilcileri gözlemci üye olarak katılabilirler.

Madde 9-Konsey gündemi, Konsey toplantılarından on beş gün öncesine kadar üyelerden gelen öneriler ve Çalışma Gruplarının sunacağı raporlar gözönüne alınarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Konsey toplantılarında alınan kararlar Genel Sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve üyelere iletilir.

Üyelikler
Madde 10-MDK, amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara Genel Kurulun onayı ile üye olabilir.

Yürütme
Madde 11- Bu Yönerge MDK Genel Sekreteri tarafından yürütülür.